Regulamin Strony Internetowej

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

Postanowienia ogólne

 1. Strona internetowa Banku Żywności w Krakowie znajdująca się̨ pod adresem internetowym http://www.krakow.bankizywnosci.pl/ jest zarządzana przez Bank Żywności w Krakowie, z siedziba w Krakowie, ul. Zabłocie 20/22, 30-701 Kraków.
 2. Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady działania i warunki korzystania z serwisu internetowego, dostępnego pod adresem http://www.krakow.bankizywnosci.pl/ oraz w wersji mobilnej, zwanego dalej „Serwisem”.
 3. Użytkownicy korzystający ze strony zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz postanowień niniejszego regulaminu.

Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Bank Żywności w Krakowie. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących usług i produktów BZK. Użytkownik korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi na to zgody.
 2. Dane Użytkowników oraz treści ich wypowiedzi zamieszczonych w obrębie strony mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Użytkownicy mają możliwość wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawiania. Użytkownik ma prawo wniesienia w przypadkach określonych prawem pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 4. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są przez nas chronione poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.
 5. Do kontaktów w sprawach dotyczących treści strony internetowej Banku Żywności w Krakowie wyznaczone jest konto pocztowe e-mail bz.krakow@bankizywnosci.pl

Prawa autorskie

 1. Zawartość strony chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronach zastrzeżone są na rzecz Banku Żywności w Krakowie bądź firm i osób uprawnionych (m.in. partnerów handlowych).
 2. Żadna część strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CD/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody Właściciela.
 3. Nazwy handlowe i nazwy towarów oraz firm występujące na stronie mogą być lub są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm lub ich właścicieli.
 4. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeksu cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

Korzystanie ze strony

 1. Użytkownik może korzystać ze strony za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), wyłącznie poprzez stosowną przeglądarkę internetową.
 2. Strona umożliwia Użytkownikowi zapoznanie się z działalnością Banku Żywności w Krakowie.
 3. Za pośrednictwem serwisu możliwe jest przekazanie darowizny na rzecz działalności statutowej Fundacji.
 4. Przekazanie darowizny możliwe jest poprzez system płatności online PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444 lub poprzez wpłatę na konto bankowe Banku Żywności w Krakowie zamieszczone w zakładce kontakt.
 5. Każdemu użytkownikowi korzystającemu z serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem serwisu. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres krakow@bankizywnosci.pl lub w formie pisemnej na adres Banku Żywności w Krakowie.

Postanowienia końcowe

 1. Obsługa strony dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania strony, a także stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych jednakże nie udziela żadnych gwarancji i nie zapewnia, że działalność strony przebiegać będzie bez awarii i przerw, leżących po stronie w szczególności sprzętu bądź oprogramowania. W związku z tym Użytkownicy korzystają z niego na własną odpowiedzialność.
 2. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Aktualny Regulamin będzie komunikowany Użytkownikom poprzez jego umieszczenie na niniejszych stronach internetowych.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej Banku Żywności w Krakowie.