POPZ

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących, a jej celami szczegółowymi są:

a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej
się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający (od dnia 01.10.2018):

1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
1056 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

 • Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) właściwego dla miejsca zamieszkania lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.
 • Jeśli spełniamy wskazane kryteria, otrzymujemy skierowanie, które umożliwia odbiór we wskazanym na skierowaniu miejscu.

Pomoc żywnościowa przekazywana jest za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 • Paczka żywnościowa to zestaw produktów przekazywanych nieodpłatnie w ramach projektu. W skład paczki żywnościowej wchodzą artykuły warzywne, owocowe, skrobiowe, mięsne oraz cukier i olej. Szczegółowa zawartość paczki określana jest w wytycznych do poszczególnych podprogramów (patrz. Podprogram 2018).
  W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.
 • Posiłek – jest przygotowany w OPL, np. jadłodajniach, schroniskach dla osób bezdomnych. Posiłki do spożycia są przygotowywane na miejscu i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne m.in.
  w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach.
  Bank Żywności w Krakowie przekazuje żywność organizacjom (OPL), które podpisały umowę na realizację poszczególnych Podprogramów.

Działania Towarzyszące

W ramach programu realizowane są również zajęcia dla osób zakwalifikowanych do projektu. Mają on formę bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących:

 • Przygotowania posiłków,
 • Dietetyki oraz zdrowego odżywiania,
 • Sprawnego zarządzania budżetem domowym,
 • Zapobiegania marnowaniu żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację. Uczestniczą w nich podopieczni, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej,
w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronie internetowej Banku Żywności w Krakowie.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach PO PŻ.