Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
W SERWISIE INTERNETOWYM

Informacje wstępne

Treść niniejszej polityki prywatności określa najważniejsze informacje dotyczące tego, jak funkcjonują systemy i strony WWW należące do Banku Żywności w Krakowie oraz wskazuje z jakich narzędzi instytucja korzysta i jak przetwarza dane osobowe. Polityka ma zastosowanie do wszystkich usług świadczonych przez Bank Żywności w Krakowie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz wszelkich usług powiązanych. Jeśli Użytkownik nie akceptuje Polityki prywatności, to nie powinien korzystać z serwisów prowadzonych przez Bank Żywności w Krakowie.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych podawanych podczas korzystania z narzędzi oferowanych przez Bank Żywności w Krakowie, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej jest Bank Żywności w Krakowie z siedzibą przy ul. Zabłocie 20/22, 30 – 701 Kraków.

Z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, można się skontaktować pod adresem bz.krakow@bankizywnosci.pl lub na wskazany adres pocztowy naszej siedziby.

Aby możliwe było korzystanie z oferowanych przez nas usług, potrzebujemy wsparcia podmiotów zewnętrznych. Z uwagi na to, dane możemy przekazywać odbiorcom, tj.:

 • pomiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 • podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych (PayU S.A);
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność.

Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Banku Żywności w Krakowie lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Banku Żywności w Krakowie.

Cel polityki prywatności

Udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego oraz zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.

Bank Żywności w Krakowie ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.

W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Bank Żywności w Krakowie, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.

W niniejszej polityce prywatności zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:

 1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
 2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym ww.krakow.bankizywnosci.pl/ została stworzona i przyjęta przez Bank Żywności w Krakowie.

Ochrona prywatności i danych osobowych

Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Bank Żywności w Krakowie  zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.

Bank Żywności w Krakowie dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Użytkowników i innych osób, których dane dotyczą;
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których
  są przetwarzane;
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,

Bank Żywności w Krakowie stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

Dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.

 Prawa użytkowników

Prawo Unii Europejskiej, zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych lub „RODO”, przyznaje osobom fizycznym prawa w odniesieniu do ich danych osobowych.

Wobec tego każdemu Użytkownikowi przysługuje:

 • prawo dostępu do danych, w tym także prawo do zażądania kopii posiadanych przez Bank Żywności w Krakowie informacji dotyczących Użytkownika;
 • prawo do sprostowania – prawo do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które są w posiadaniu BŻK, a dotyczących Użytkownika;
 • prawo do bycia zapomnianym – w pewnych okolicznościach można złożyć wniosek o usunięcie przechowywanych przez BŻK danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku spełnienia określonych warunków;
 • prawo do przenoszenia – prawo do przekazania danych Użytkownika, będących w posiadaniu BŻK, do innej organizacji;
 • prawo do sprzeciwu – prawo sprzeciwiania się niektórym rodzajom przetwarzania, takim jak na przykład marketing bezpośredni;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych w każdym przypadku jest dobrowolne, jednakże możliwość skorzystania z niektórych usług może być możliwa dopiero po podaniu danych, lecz jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania żądanej usługi.

 Pliki Cookies

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam.
Bank Żywności w Krakowie stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

Cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
 2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
 3. tworzenia statystyk,
 4. utrzymania sesji Użytkownika,
 5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).

Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

Postanowienia końcowe

Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 25-05-2018 roku. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.

Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.